นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956533612
pranaya.boo@loei1.go.th
ติดต่อ


นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา
เจ้าพนักงานธุรการ
0846731880
apple_1607@hotmail.com
ติดต่อ


นางสาวศิริพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
0810489402
siriporn.sae@loei1.go.th
ติดต่อ


นางนิธิมา กองลาแซ
นักจัดการงานทั่วไป
0885497680
niti.ma@loei1.go.th
ติดต่อ


นางประไพ บุตรเรือง
นักจัดการงานทั่วไป
0833477749,
nokza506@gmail.com,
ติดต่อ


น.ส.วรกัรญา ไชยวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0832469744
nuyinh@gmail.com
ติดต่อ


นางณัชชา อยู่สุขเสถียร
นักประชาสัมพันธ์
0828431998
jackjack028@gmail.com,
ติดต่อ


นายทองคูณ พุทธวงษ์
ลูกจ้างประจำ
0885489742

ติดต่อ


นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์
ลูกจ้างประจำ
0800119848
ppong9848@gmail.com
ติดต่อ


นายวันดี นามวงษา
ลูกจ้างประจำ
0879485143,
wandee192509@gmail.com,
ติดต่อ


นายสมัคร วงศ์อนุ
ลูกจ้างประจำ
0899377058,
samak.won@loei1.co.th,
ติดต่อ


นายปฏิพัชส์ นามผา
ลูกจ้างประจำ
0613608090 , 0951728999

ติดต่อ


นายอภิชาติ เทพภูธร
ลูกจ้างประจำ
0612048267,

ติดต่อ


นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์
ลูกจ้างประจำ
0819657101,

ติดต่อ


นายสายันต์ ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ


นายสุชาติ จันทร์เพ็ญ
ลูกจ้างชั่วคราว
0878592471
suchat.s1975@gmail.com
ติดต่อ


นายสันติภาพ ดวงพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว

ติดต่อ


นางสาวเพียรสน ลุนะหา
ลูกจ้างชั่วคราว
0807815573
phianson5573@gmail.com
ติดต่อ


น.ส.อ้อยใจ ขุนสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว
0857590929,

ติดต่อ