ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ผู้บริหารการศึกษา
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0836712632
kumpanart.sri@loei1.go.th
ติดต่อนายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0843934992,
Noppadol579@hotmail.com,noppadol.sri@loei1.go.th
ติดต่อนายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0898431417
dr.pongsakk@gmail.com
ติดต่อนายวรรณที ศรีโนนยาง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0856087910
wanateesrinonyang@gmail.com
ติดต่อ

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
นางประณยา บุญลือ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956533612
pranaya.boo@loei1.go.th
ติดต่อน.ส.จานุรักษ์ กมลรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0844280969
janurak.kam@loei1.go.th
ติดต่อนางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0886755705
samachon2009@hotmail.com,
ติดต่อนางจิรภา ฟองชัย
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0636146509
jirapa.fon@loei1.go.th
ติดต่อนางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0619614954
kingnapha111@gmail.com
ติดต่อนายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0981533598
thanyapong170613@gmail.com
ติดต่อนายมณฑล พร้อมสันเทียะ
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
0956586503
mt.promsanthie@gmail.com, mr.frog@loei1.go.th
ติดต่อนางนิราพร โสดาวิชิต
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม
0862389437,
nir.sod@loei1.go.th,
ติดต่อ