ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

เขตพื้นที่ อำเภอเมืองเลย
นายไพฑูรย์ จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านไผ่โทน
0961691588
Phaitoon_nile@hotmail.com,นายประสิทธิ์ ศรียากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยเหล็ก
0885630054
prasit0811@gmail.comนายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกกดู่
0833857191
sawad.cha@loei1.go.thนางนิภาพร นามวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกกทอง
0817496650
aew.boonkoon@gmail.comนายเดช ปาจรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน เมืองเลย
0898435832นายณสรวง ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลเลย
0956618787นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านก้างปลา
0896210907
Chetta_sangrut@hotmail.comนายโยธิน จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหัวฝาย
0893764099
Yothin2108@gmail.com,นายถาวร คำพีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยทราย
0899427916
thaworn1969@gmail.com,นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโป่ง
0980950066,
Prach081963@gmail.com,นายกิติศักดิ์ เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาแขม
0810472243นายพิรพัฒน์ ธนะสูตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังยาว
0973152479
pirapat1104@gmail.comนางโสภาพร เสนีย์โสตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาดินดำ
0981052596,
sopaporn.sen@loei1.go.thนายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองหญ้าไซ
0818716830
Supachaiwiriya@gmail.com,นายทศพล จันโทวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยม่วง
0610965830,
chemistry_nong@hotmail.com,นายสมัย สมสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนนายธงชัย เหง้าวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองผำ
0934628060
ngaowichai8060@gmail.comนายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโป่ง
0818737231นายเล็ก กันทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านติ้วน้อย
0817084069,
lek.kanthawong@gmail.comนางอรรถพร บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยโตก
0817299497
attapornbunma@gmail.comนายมนัสโชค นาราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านป่าข้าวหลาม
0973194443
pakhawlam@loei1.go.thนายถนอม กุลจณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาอ้อ
0985494926นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านแหล่งควาย
0832825095,
sak161107@gemali.com,นางนิรชา พรหมดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านไร่ทาม
0885734009
niracha7449@gmail.comนางปิยะวดี สุริฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเพียซำพุวิทยา
085-8815165
bee.piyawadee2519@gmail.com,นายสุเกียรติ สุจิมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสูบ
0862362736
sukiat.suj@loei1.go.thนายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองดอกบัว
0956606620
narongartloei@gmail.comนายสุชาติ คำบุยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสะอาดลายเหนือ
0898393505,นางอภิญญา ศรีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยลวงไซ
0611238998,
apinya1933@hotmail.com,นายเจษฎา บุตรดีไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยสีเสียด
0910615373
jassadar.boo@loei1.go.th,นายนิรุจน์ พักกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำภู
0892777201นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโคก
0810603442นายโกวิทย์ พรหมหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังโป่งท่าวังแคน
0819642150นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำคิว
0935431832
wm.oad11@gmail.comนางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านกอไร่ใหญ่
0973012934
jittanan.sup@loei1.go.th

เขตพื้นที่ อำเภอนาด้วง
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าสวรรค์
0847945456,
Witoon80@gmail.com,นายพันธุ์เทพ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านท่าสะอาด
0862288310,
tuytep.t@gmail.com,นายกริชพรหม ประสาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาด้วง
0810473068,
kritprom549@gmail.com,ว่าที่ร้อยโทดิษฐ คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านแก้วเมธี
0651186396
Mr.disth@gmail.comนางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาดอกคำ
0615942229,
nangsrayyaphrns@gmail.comนายอนุสรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
0899410802
sriruksa.a@gmail.comนางศิริลักษณ์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพนสว่างวังเย็น
0878150835
siriluk80@gmail.com,ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ มุ่งต่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยตาด
0813693162
ิBoonlure2507@gmail.com

เขตพื้นที่ อำเภอเชียงคาน
ส.ต.อ.สิทธิพงษ์ สายจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านตาดซ้อ
096 2074788
Sittipong.say@loei1.go.th,นายสุนทร ราชโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าบม
0621970447นายนพดล เครือปละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาเบน
0843919783
krutom1978@gmail.com,นางสาวกนิษฐกานต์ วงศ์วัฒนาวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
0973041919
lak.siwaya@gmail.comพลตำรวจสมัครนิยม ศรีสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหินตั้ง
0930547699
Niyoom09@hotmail.comนางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
0899412020,
kunya15bpv@gmail.com,นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
0625616951,
tanapon.com@loei1.go.th,นายณภัทร แก้วแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสงเปือย
0639946519,0981532265
nha2516@gmail.com,naphat.kae@loei1.go.thนางกรชนก สมสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
0653464729,
kornchanok.sornprom@gmail.com,นายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านธาตุวิทยา
0883286298
natakorn.piw@loei1.go.thนางสาวรุจิรดา พรหมโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
0655324798
rpromkhot@gmail.com,นายภิญโญ ทองอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยพอด
0833386368
pinyovip2521@gmail.comนางเธียรรัตน์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านผาพอด
0652809029นายทองใบ แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านนาบอน
0612296642
thongbai224@gmail.com,นายอโศก ใจทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพน
0862397090
asokjaitip@gmail.com,asok.jai@loei1.go.th,นายสัญจอห์ณ ราชมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านใหม่
0630397109,
kanamjohn@hotmai.com,นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาซ่าว
0898404415,
kriengsak.khe@loei1.go.th,นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านผาแบ่น
0819545819
krooadam4444@gmail.comนายสฤษติ์ กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ห้วยซวกคกเลาใต้
0910656259
Sarid250613@gmail.comนายไกรยุทธ พั้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านอุมุง
0947214545นายภัทรนันท์ อิงภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านบุฮม
0628542224,0810545401
ingpoo32@gmail.comนายสมนึก ดีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกเลา
0833540007,
somneukck@gmail.com,นายสุรชาติ จันปัดถา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน เพียงหลวง 18
0910541999
surachardj@gmail.comนางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำพร
0863935924
Tooktoon.ck@gmail.comนายจันทร์หล้า นิวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคกงิ้ว
0825124706
chanlar3801@gmail.comนายอุทัย คิดเข่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าดีหมี
0863971174
thadeemee@loei1.go.thนายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
0801512347
sakchai2553@gmail.com

เขตพื้นที่ อำเภอท่าลี่
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโคกใหญ่
0854603575
nsrijumnong@gmail.com,นายนาวิน จำปาวัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านร่องไผ่
0854554426,นางดุจฤดี อ้วนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านบวกอ่าง
0837085191
dutruedee.uan@loei1.go.thนายวินัย ศรีศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยไค้
0610678608
srisupharoekwinai@gmail.com,นายทองอินทร์ อุบลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านยาง
0909193975
tonginubo@loei1.go.th.นายตระกูล ธัญญารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านท่าลี่
0856442876,
trakool456@gmail.com,นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยด้าย
0624452536
thitiwat.s1962@gmail.com,นางเยาวเรศ ศรีราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านน้ำแคม
0934218152,
yaowarat.sri@loei1.go.th,นายสมพร กตะศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองบง
0860889465นายภาณุพันธุ์ จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเมี่ยง
0956699169
phanupan.loei@gmail.comนางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านปากห้วย
0934942786
siripom.yao@loei1.go.th,นายสุรศักดิ์ กาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหนองผือ
085746656
ืnongpue@loei1.go.thนางสมหมาย อาคะนัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนากระเซ็ง
0828816037
sommine2556@gmail.com

เขตพื้นที่ อำเภอปากชม
นายถาวร สืบผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยอาลัย
0973199369,นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
0810494114
Pongnapat.boo@loei1.go.thนางรัชดา สืบผาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านเชียงกลม
0818735369
ratchada.sue.loei1.go.th,นางนิภาพรรณ ออมิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านปางคอม
0631470883
nipapan.nu2509@gmail.comนายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านโพนทอง
0933218182
ed.phetpichai@hotmail.comนางสุปราณี สิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านคอนสา
0872140979
ayuaya_50@hotmail.comนางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน ชุมชนบ้านปากชม
0956533201
charaporn020412@gmail.comนายพงษ์ยุทธ ธุระเเพง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาค้อ
0856095366
Pongyut5366@gmail.comนายสงกรานต์ ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหาดเบี้ย
0855261772
kran2796@gmail.comนายดาวเด่น เหลาผา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยบ่อซืน
0951950302,
dendao2521@gmail.com,นายดิลก คำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านวังผา
0857561347,
Dilok.komnai@gmail.com,นายอัครา สีพูแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านเลิง
0980960577
Akkara2019@gmail.comนางสุพรรณี กุลภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านสงาว
0817684807
Su.ph@windowslive.com,นายจิตรกร อัศวพลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยพิชัย
0880313996นายสมชาย ระติเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านหาดคัมภีร์
0828351163,
SOMNAMO@GMAIL.COM,ว่าที่ร้อยเอกอภิชิต บุญผ่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านนาโม้
0895693669,
tle.freeman@gmail.comนายราชัน ขวัญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
0972749408
rachan.city@gmail.com