ข้อมูลผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

อำเภอ ท่าลี่
นพรัตน์ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่นาวิน จำป**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องไผ่ดุจฤดี อ้ว**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกอ่างวินัย ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไค้ทองอินทร์ อุบ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางตระกูล ธัญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่ธิติวัฒน์ สุว**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้ายเยาวเรศ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำแคมสมพร กตะ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบงภาณุพันธุ์ จัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมี่ยงศิริภรณ์ เยา**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยสุรศักดิ์ กาษ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือสมหมาย อาค**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง


อำเภอ นาด้วง
วิฑูรย์ สุร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์พันธุ์เทพ ใจค**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาดกริชพรหม ประ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงดิษฐ คำม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธีศรัญญาภรณ์ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำอนุสรณ์ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกศิริลักษณ์ สุร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็นบุญเหลือ มุ่**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด


อำเภอ ปากชม
ถาวร สืบ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอาลัยพงศ์ณภัทร บุญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญรัชดา สืบ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมนิภาพรรณ ออม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมพงษ์พิพัฒน์ เพช**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองสุปราณี สิม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาชฎาพร ยืน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชมพงษ์ยุทธ ธุร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อสงกรานต์ ทอง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเบี้ยดาวเด่น เหล**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนดิลก คำน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาอัครา สีพ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงสุพรรณี กุล**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงาวจิตรกร อัศ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพิชัยคำปักษ์ บุญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวสมชาย ระต**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์อภิชิต บุญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้ราชัน ขวั**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม


อำเภอ เชียงคาน
สิทธิพงษ์ สาย**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดซ้อสุนทร ราช**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบมนพดล เคร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเบนกนิษฐกานต์ วงศ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59นิยม ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งกัญญาณัฐ สิม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"ธนภณ คำย**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"ณภัทร แก้**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยกรชนก สมส**

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)ณฐกร ผิว**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุวิทยารุจิรดา พรห**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ภิญโญ ทอง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอดเธียรรัตน์ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาพอดทองใบ แก้**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนอโศก ใจท**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสัญจอห์ณ ราช**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เกรียงศักดิ์ เขื**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าวพัทรวิชญ์ เกื**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่นสฤษติ์ กุล**

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ไกรยุทธ พั้**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุงภัทรนันท์ อิง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฮมสมนึก ดีส**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกเลาสุรชาติ จัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 18รัตนาภรณ์ พิน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพรจันทร์หล้า นิว**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคกงิ้วอุทัย คิด**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดีหมีศักดิ์ชาย ไร่**

ผู้อำนวยการโรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา


อำเภอ เมืองเลย
ไพฑูรย์ จัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทนประสิทธิ์ ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กสวัสดิ์ ชาน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกดู่นิภาพร นาม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกทองเดช ปาจ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยณสรวง ก้อ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลยเชษฐา แสง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้างปลาโยธิน จัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายถาวร คำพ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายปรัชญ์ ทอง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกิติศักดิ์ เสน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแขมพิรพัฒน์ ธนะ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวโสภาพร เสน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำสุปชัย วิร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซทศพล จัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงสมัย สมส**

ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัย เหง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำพัชวิชญ์ โฮง**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโป่งเล็ก กัน**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อยอรรถพร บุญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตกมนัสโชค นาร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลามถนอม กุล**

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อเกรียงศักดิ์ โสม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควายนิรชา พรห**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทามปิยะวดี สุร**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยาสุเกียรติ สุจ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูบณรงค์ศักดิ์ พิม**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัวสุชาติ คำบ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนืออภิญญา ศรี**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซเจษฎา บุต**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดนิรุจน์ พัก**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำภูอรุณี ราช**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคกโกวิทย์ พรห**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคนพรบุญญา อัญ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคิวจิตตานันท์ สุพ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่


©สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ ภายใต้คำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (PDPA)